Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Ак бейит 8 бөлүм

https://kyrgyzcha.site/?p=48254&preview=true Кызыктуу окуялар.

АК-БЕЙИТ

(8-бөлүм.)

«Өх» деди Ракыя,шүгүр дейин,кы-

зым акылына келсе керек,болбосо айтканынан кайтпас эле.Акмарал да,бул кептешүү жеңил болгонуна куба-

нып,ичинен сүйүндү.

Токтосун өтүкчүлүк кесипти,жөн жеринен тандаган жок,райондун борбо

рунда жаш сүрөтчүлөрдүн сынагы жарыяланып,көзүңөргө эмне биринчи урунса,ошону тарткыла деген тапшыр-

ма берилип,анын көзүнө,жөнөкөй бал-

дардын тапичкеси урунат.Жөнөкөй эле

балдар кийген тапичкени тартып,жак,-

шынакай кылып,өзү каалагандай шөкөттөп коёт.Ал тарткан тапичкенин

сүрөтү баарына жагып,сынактын уюш-

туруучусу,борбордогу «Кадам» балдар-

дын бут кийим фабрикасына көргөзүп,

жактырылып,фабрика өткөргөн бут

кийимдердин үлгүсүн талкуулаган «Кыялымда учамын» сынагына каты-

шып,байгелүү орунду алат.Ал «өтүкчү»

эмес бут кийимдердин үлгүсүн жара-

туучу болгусу келет.

Түшүнбөгөндүктөн,же түшүндүрбө-

гөндүктөн,»өтүкчү» десе эле,жыртык

маасы өтүк жамап,кичинекей «будкада»

отурган,райборбордогу Хаким өтүкчүнү

элестеткен Ракыянын,кыжыры кайна-

чу.Энесинен эртеңкиге уруксатты жеңил алган Акмарал,эртеңкиге камда-

нып,Токтосунга кантип жолугаарын бил

беди.Экинчи бейчеки кезикмей жок,чо-

гуу басмай жок деген Токтосун да,орду-

на отура албай,экөө жолукчу жерге ка-

рай,балким көрүп калса,»үйүбүзгө»чур-

кап келээр деген ниет менен,үңкүрдү

көздөй жөнөдү.

Карып атын сазга тушап коюп,үйүн

карай келе жаткан эле,алдынан чыккан

Токтосун салам берип,нары басканда,

караңгыда кайда бара жатасың балам

деп,кайрылды.-Үйүбүзгө,бул сөздү Ток-

тосун айтаарын айтып алып,ыктытып

калды да,тез-тез басып узап кетти.

«Чунак бала,үйүң ушул жакта беле деген Карып,күңкүлдөй жылмайып жолуна түштү.

Акмарал Токтосундун өткөнүн бай-

кабай калган,качан гана чайга олтурган

атасы:-Тургунбектин «күчүгүнүн» иңирде

бейит жакта эмнеси бар,кайда десем ,

үйгө дейт,мээси тегеренип калганбы

деп,карс-карс күлдү.Акмарал ушуну эле

укпай тургансып,акырын эшикке чыкты

да,өз жолу менен,эликтей түйүлө чуркап жөнөдү.Ал Токтосунду жолдон

кезиктирди.

 

(Уландысы бар.)

Пример HTML-страницы


Пример HTML-страницыДосторуңуз менен бөлүшүңүз..........

KYRGYZCHA SITE